Výstupný test 1

Výstupný test 1

Výstupný test 1

Základná škola A2-B1 Nemčína

Test z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni A2-B1 je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a prvách a druhých ročníkov stredných škôl. Test je zameraný na testovanie komunikačných činností a stratégií počúvania a čítania s porozumením a gramaticko-lexikálnej kompetencie. Forma testu zodpovedá štandardu, ktorý je prípravou na testovanie žiakov základných škôl a už niekoľko rokov fungujúce maturitné testovanie.

Test úrovne A2-B1  pozostáva z troch častí:  

Počúvanie s porozumením (20 položiek - 15 minút)

Gramatika a lexika ( 20 položiek - 20 minút)

Čítanie s porozumením (20 položiek - 25 minút)

Pokyny k úlohám v tomto teste sú formulované v slovenskom jazyku.

Tento test nájdete aj v printovej podobe ako súčasť cvičebnice Hurra Deutsch! A2-B1

Počet testových položiek úrovne A2-B1 je 60 úloh k 8 textom.  Čas na vypracovanie testu je 60 minút. Správna odpoveď v každej z položiek je hodnotená celočíselne 1 bodom. Nesprávna alebo žiadna odpoveď je hodnotená 0 bodmi.

6 €
Kúpiť