Priprav sa na maturitu a over si svoje vedomosti a zručnosti v cvičnom maturitnom teste.

Testovať

TRIAL MATURITA TEST B2 level TEST 1

TRIAL MATURITA TEST B2 level TEST 1

Stredná škola B2 Angličtina
Ukážka testu externej časti maturitnej skúšky, určená maturantom, ktorí maturujú z ...
6 €
Kúpiť
TEST FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS TEST 5

TEST FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS TEST 5

Základná škola A2 Angličtina
Ukážka testu z anglického jazyka pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Test je ...
6 €
Kúpiť

Vážení kolegovia, milí študenti.

Časopisy Friendship, Hello! a Hurra! boli súčasťou vašich vyučovacích hodín a samoštúdia cudzích jazykov po desiatky rokov. Ich pravidelnú prílohu tvorili aj ukážky testov pre základné školy a ukážky testov externej časti maturitnej skúšky, ktoré vám teraz ponúkame online.  Testy sú totožné s testami v printovej verzii, ktoré nájdete aj v našich publikáciách Hello English! B2, Hello English! A2-B1 a Hurra Deutsch!

Forma písomného testovania je stále rozšírenejšia z dôvodu jej pevne stanoveného bodového hodnotenia. Pripravovali sme preto testy, ktoré plne zodpovedajú požadovaným kritériám. V našich časopisch sme dlhodobo publikovali podobné testy k článkom, čím sme chceli reagovať na požiadavky, ktoré budú kladené jednak na učiteľov základných aj stredných škôl a samozrejme i na žiakov. Hodnotenie ústnej odpovede je subjektívne, v našom prípade však možno na základe bodového hodnotenia určiť úspešnosť pomerne presne.

Obsahom a úrovňou náročnosti sú testy rozdelené na úroveň B1B2. Testy sú pripravené na základe platných učebných osnov a cieľových požiadaviek, teda sú prípravou na maturitné testovanie.

Vzhľadom na to, že možno príde čas, keď sa budú  na základných školách testovať  aj deviataci z cudzích jazykov, dovolili sme si pripraviť tiež ukážky testov, podobné tým, ktoré bude možné v budúcnosti očakávať aj na jazykovej úrovni A2. Obsah testov vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov deviatych ročníkov základných škôl z príslušných cudzích jazykov pre úroveň A2. Testy je možné využiť  aj ako výstupné testy pre deviatakov ZŠ, prípadne štvrtý ročník osemročných gymnázií. Rovnako ich môžu využiť aj učitelia prvých ročníkov gymnázií, SŠ a SOŠ pri zaraďovaní nových žiakov do skupín na začiatku nového školského roka.

Prajeme si, aby vám testy dopomohli nielen k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, ale aj k celkovému progresu v jazykových zručnostiach, ktoré budú využiteľné vo vašom osobnom i profesijnom živote!