TRIAL MATURITA TEST B2 level TEST 1

TRIAL MATURITA TEST B2 level TEST 1

TRIAL MATURITA TEST B2 level TEST 1

Stredná škola B2 Angličtina

Ukážka testu externej časti maturitnej skúšky je určená všetkým maturantom gymnázií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z angličtiny a maturantom stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z angličtiny a počas svojho štúdia dosiahli úroveň B2.

Test úrovne B2 pozostáva z troch častí:

počúvanie s porozumením (20 položiek – 30 minút)

gramatika a lexika (40 položiek – 45 minút)

čítanie s porozumením (20 položiek – 45 minút).

Tento test nájdete aj v printovej podobe ako súčasť cvičebnice Hello English! B2

Počet testových položiek úrovne B2 je 80. Správna odpoveď v každej z položiek je hodnotená celočíselne 1 bodom. Nesprávna alebo žiadna odpoveď je hodnotená 0 bodmi. Žiak v teste uspeje iba ak dosiahne hodnotenie viac ako 33%.

6 €
Kúpiť