Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“ alebo „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou Matilda Blahová - FLP, ktorá je prevádzkovateľom poskytovateľom služby e-learningflp, a zákazníkom, a to prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.flp.sk. Na tieto obchodné podmienky je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach www.flp.sk. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii vo verzii aktuálnej k dátumu každej objednávky vrátane starších verzií na tejto stránke.

Všeobecná časť obchodných podmienok

1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu, poskytovateľ služieb

Matilda Blahová - FLP (ďalej len spoločnosť FLP)
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Bratislave, č. 102/24668
Sídlo spoločnosti: Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava
Tel.: SK +421 255 563 440
E-mail: flp@flp.sk
IČO: 33621462 
DIČ: 1020173242 IČ DPH: SK1020173242

Účet Slovenská republika:
Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4024439796/7500
IBAN: SK13 7500 0000 0040 2443 9796
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť FLP pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva zákazníkovi výrobky alebo poskytuje služby.

1.2. Zákazník

Zákazník je spotrebiteľom a pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

1.3.  Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je taká zmluva, keď sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ (zákazník) a na druhej strane dodávateľ tovaru či poskytovateľ služieb, hlavne ide najmä o zmluvu kúpnu, o diele alebo o iné upravené zmluvy, napr. podľa Občianskeho zákonníka. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo podmienky kúpnej zmluvy.

1.4. Platnosť obchodných podmienok

Na tieto obchodné podmienky je zákazník upozornený dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Ustanovenie odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odlišné zjednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť FLP meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pre každý právny vzťah založený zmluvou medzi spoločnosťou FLP a zákazníkom platí znenie obchodných podmienok účinné ku dňu uzavretia zmluvy.

1.5. Produkty spoločnosti FLP

Opis jednotlivých produktov spoločnosti FLP je uvedený v internetovom obchode na adrese www.flp.sk, prípadne na ďalších internetových adresách uvedených ďalej v týchto obchodných podmienkach.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služieb. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti FLP uzavrieť zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ak nie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.6. Informácie k objednávke

Spoločnosť  FLP poskytuje všetky oznámenia a informácie týkajúce sa objednávky zákazníkovi v elektronickej podobe, a to prostredníctvom e-mailovej správy. Spoločnosť FLP nezodpovedá za prípady, keď k doručeniu odoslanej e-mailovej správy nedôjde vinou prevádzkovateľa prenosovej siete či e-mailovej schránky zákazníka.

2) Registrácia zákazníka, objednávka produktov a uzavretie zmluvy

2.1. Registrácia v internetovom obchode spoločnosti FLP

Pred odoslaním prvej objednávky sa zákazník zaregistruje v internetovom obchode na webovej adrese www.flp.sk.

Registrácia je podmienkou na to, aby zákazník mohol obsluhovať svoj osobný profil, v ktorom má možnosť sledovať aktuálny stav svojej objednávky, prípadne objednávku zrušiť, stornovať alebo zmeniť doručovaciu adresu podľa článku 5), odst. 1, 2 a 3 týchto Obchodných podmienok. V osobnom profile zákazníka sa potom zobrazujú aj prípadné ďalšie doplňujúce informácie k zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navedie do registračného formulára, kde zákazník vyplní údaje nevyhnutné na účely daného produktu (dodanie tovaru, poskytnutie služby). Údaje zadané zákazníkom musia byť správne, v opačnom prípade nemôže spoločnosť FLP zaručiť, že objednávka bude správne a včas vybavená.
Úspešná registrácia zákazníka je spoločnosťou FLP potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácii.
Registráciu zákazník urobí len raz. Každú ďalšiu objednávku robí pod registračnými údajmi pridelenými v rámci prvej objednávky. Prístup k osobnému profilu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho osobného profilu tretím osobám.

Spoločnosť FLP môže zrušiť osobný profil zákazníka, a to hlavne v prípade, keď zákazník svoj osobný profil dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Zákazník berie na vedomie, že osobný profil nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti FLP, poprípade tretích osôb.

2.2 Osobné údaje

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii tu.

2.3. Objednávka

Na objednanie tovaru vyplní zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
•    objednávanom tovare či službe (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
•    spôsobe úhrady ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
•    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky spoločnosťou FLP je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle zákazník spoločnosti FLP kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou FLP považované za správne. Spoločnosť FLP ihneď po doručení objednávky potvrdí zákazníkovi jej prijatie e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v osobnom profile či v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa zákazníka“).

Spoločnosť FLP je vždy oprávnená v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, e-mailom či telefonicky).

2.4. Uzavretie zmluvy

Objednávka zákazníka je návrhom na uzatvorenie zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služby s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa služby). 

Od tohto momentu medzi spoločnosťou FLP a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorená zmluva je spoločnosťou FLP archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná nezúčastneným stranám. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3) Cena a úhrada ceny produktov

3.1. Výška ceny produktov

Výška ceny produktov spoločnosti FLP je určená cenníkom zverejneným v internetovom obchode na www.flp.sk platným ku dňu odoslania objednávky spoločnosti FLP. Spoločne s cenou je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti FLP tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dojednanej výške podľa bodu 4.3. týchto obchodných podmienok. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej cena aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.2. Deň a spôsob úhrady

Ak tieto obchodné podmienky nestanovujú inak alebo ak nie je na stránke konkrétneho produktu stanovené inak, potom platbu za objednávku (za tovar alebo službu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru) je možné uhradiť nasledovne:

 1. a) Platba prevodom – po dokončení objednávky sa zákazníkovi zobrazia údaje potrebné na realizáciu platby bankovým prevodom na účet spoločnosti FLP (variabilný, špecifický a konštantný symbol, číslo účtu), tieto údaje sú zákazníkovi zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej objednávku. Platba je zvyčajne pripísaná na bankový účet spoločnosti FLP počas jedného až dvoch pracovných dní od vykonania transakcie, ale prevod môže trvať aj dlhšie. Za deň úhrady je považovaný deň, v ktorom je pripísaná príslušná čiastka pod správnym variabilným a špecifickým symbolom na bankový účet spoločnosti FLP.
 2. b) Platba on-line platobnou kartou – po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti ČSOB. Zákazník zadáva len údaje o svojej platobnej karte, platobná karta musí mať aktivovanú službu platby cez internet. Úspešne urobená platba prostredníctvom platobnej karty je autorizovaná počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena považovaná za uhradenú.
 3. c) Platba na dobierku – pokiaľ zákazník v objednávke zvolí doručenie produktu na dobierku, uhradí cenu vrátane poštovného a úhrady za dobierku pri doručení produktu. Úhrada na dobierku je možná len pri produktoch (tovare), ktoré sú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

3.3. Povinnosť zákazníka uhradiť objednaný produkt

Zákazník nie je povinný hradiť zálohu ani inú podobnú platbu, podľa zvoleného spôsobu úhrady (teda okrem tovaru zasielaného na dobierku) však bude až na výnimky spoločnosť FLP požadovať uhradenie celej ceny dopredu pred odoslaním tovaru zákazníkovi. Cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy.

4) Doručenie objednaných produktov

4.1. on-line produkty

On-line produkty sú považované za doručené zaslaním prihlasovacích údajov (heslo, kód) do príslušnej on-line aplikácie na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri registrácii.

V prípade, že zákazník využije prihlasovacie údaje a prostredníctvom nich pristúpi k zakúpenému on-line produktu skôr ako po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4 Obchodných podmienok, vyjadruje tým výslovný súhlas s tým, že spoločnosť FLP začala s plnením podľa tejto zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať v zmysle ustanovenia občianskeho zákona za následok nemožnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy po takomto zahájení plnenia.

4.2. Služby

Informácie a materiály spojené so službami objednanými prostredníctvom internetového obchodu www.flp.sk zasiela spoločnosť FLP na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri registrácii.

V prípade, že zákazník pri objednávke zvolil termín plnenia objednávanej služby skôr ako po uplynutí 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4 Obchodných podmienok, vyjadruje tým výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť FLP začala s plnením podľa tejto zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať v zmysle ustanovenia občianskeho zákona za následok nemožnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy po takomto začatí plnenia.

4.3. Tovar

Tovar zasiela spoločnosť FLP nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do piatich pracovných dní po jeho zaplatení zákazníkom alebo v prípade platby na dobierku v rovnakej lehote od potvrdenia objednávky na adresu uvedenú zákazníkom pri objednaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej spoločnosti DPD a to na území Českej a Slovenskej republiky. V prípade, že si zákazník praje zaslanie tovaru mimo Českej a Slovenskej republiky, je toto potrebné dopredu dohodnúť telefonicky v spoločnosti FLP.

Náklady na doručenie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu na www.flp.sk nesie zákazník. Výška nákladov na doručenie tovaru (poštovného) je nasledujúce:

 • doručenie do Českej republiky 6,50€ podľa veľkosti zásielky (určuje sa podľa veľkosti zásielky, presná cena bude uvedená vždy pri konkrétnom produkte), pozor, nie je možné zaslať na dobierku.
 • doručenie v rámci Slovenskej republiky je stanovené vždy podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérskej spoločnosti DPD
 • Cena doručenia mimo Českú a Slovenskú republiku bude stanovená v konkrétnom prípade individuálne podľa skutočných nákladov na doručenie.

5) Zmena, zrušenie a storno objednávky

5.1. Zmena objednávky

Objednávku nie je možné po jej odoslaní meniť. Výnimkou je len oprava poštovej adresy na doručenie produktu, ktorú je možné urobiť prostredníctvom osobného profilu zákazníka.

5.2. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník je oprávnený objednávku zrušiť kedykoľvek pred uhradením ceny objednaného produktu. Objednávku môže zrušiť len sám zákazník prostredníctvom svojho osobného profilu, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takejto požiadavky na zrušenie.

5.3. Storno objednávky zo strany zákazníka

Po uhradení ceny objednaného produktu je zákazník oprávnený objednávku produktu stornovať len v prípadoch a za podmienok výslovne stanovených pre jednotlivé produkty v Zvláštnej časti týchto Obchodných podmienok týkajúcich sa daného produktu. Stornovať objednávku je možné len prostredníctvom osobného profilu na www.flp.sk vyplnením a odoslaním kontaktného formulára poskytovaného spoločnosťou FLP v sekcii objednávky. Ak nie je pri produkte uvedená možnosť stornovania, objednávku po jej zaplatení už nie je možné stornovať.

5.4. Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

Zákazník má v zmysle ustanovenia § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu s výnimkou:

produktu spoločnosti FLP, ktorý spočíva v poskytovaní služby (vrátane on-line produktov), ak s ich plnením bolo so súhlasom zákazníka začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia (termín zahájenia poskytovania služby je pri takom produkte výslovne uvedený alebo je závislý priamo na úkone zákazníka),

 • produktu spoločnosti FLP upraveného podľa želania zákazníka alebo pre jeho osobu,
 • produktu spoločnosti FLP, ktorý je audio alebo video nahrávkou, alebo počítačovým programom, ak zákazník poruší jeho originálny obal,
 • tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pri službe od uzavretia zmluvy. V tejto lehote musí byť odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy spoločnosťou FLP. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť kontaktný formulár poskytovaný spoločnosťou FLP, ktorý nájde vo svojom osobnom profile v sekcii objednávky a ktorý môže priamo odoslať z osobného profilu. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník zaslať tiež na adresu prevádzky spoločnosti FLP alebo na adresu elektronickej pošty spoločnosti FLP flp@flp.sk

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený spoločnosti FLP do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, zákazník nesie náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti FLP, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou. 

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a podnikateľ začal s plnením na základe vyslovenej žiadosti spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí zákazník podnikateľovi pomernú časť zjednanej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

5.5. Zrušenie objednávky zo strany spoločnosti FLP

Spoločnosť FLP je oprávnená zrušiť objednávku zákazníka, resp. odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nebola uhradená cena do 14 dní od jej uzavretia (potvrdenie objednávky) podľa bodu 2.4. týchto Obchodných podmienok. V prípade zaslania tovaru na dobierku je spoločnosť FLP oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy, pokiaľ zákazník neprevezme tovar.

5.6. Postup vrátenia peňazí pri stornovaní objednávky či odstúpení od zmluvy

Postup vrátenia peňazí pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.4. týchto obchodných podmienok vráti spoločnosť FLP peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich spoločnosť FLP prijala od zákazníka.

Spoločnosť FLP je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Zákazník môže uviesť iný spôsob (číslo účtu) na vrátenie peňazí v rámci potvrdenia opravného daňového dokladu.

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, vráti mu spoločnosť FLP čiastku zodpovedajúcu cene tovaru a čiastku zodpovedajúcu nákladom na doručenie tovaru zákazníkovi, ak si zákazník zvolí drahšie poštovné ako je základné, vráti mu spoločnosť FLP čiastku zodpovedajúcu základnému poštovnému, ktoré na doručenie tovaru ponúka.

Postup vrátenia peňazí pri stornovaní objednávky

V prípade storna objednávky je potvrdenie doručenia opravného daňového dokladu potvrdením samotného storna objednávky, bez potvrdenia doručenia opravného daňového dokladu nebude spoločnosť FLP brať zreteľ na stornovanie objednávky. Peniaze budú zákazníkovi vrátené do 30 dní od doručenia potvrdeného opravného daňového dokladu.

Spoločné ustanovenia

Spoločnosť FLP nie je  povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako jej zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti FLP odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je spoločnosť FLP oprávnená jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie ceny.
Spoločnosť FLP zašle zákazníkovi do desiatich (10) dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí spoločnosti FLP doručenie tohto opravného daňového dokladu a doplní do neho číslo bankového  účtu, ne ktoré chce vrátiť peniaze (v prípade, že číslo účtu nedoplní, budú mu vrátené peniaze na účet, z ktorého sa zaplatil produkt). Na základe toho bude zákazníkovi vrátená zaplatená cena. V prípade, že zákazník bude požadovať vrátenie peňazí na bankový účet banky so sídlom mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, je povinný niesť náklady spojené s vrátením čiastky na takýto účet.

6) Reklamácia a reklamačný poriadok – práva zo zlého plnenia

6.1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok stanoví pre zákazníka postup v prípade, že aj napriek celkovej snahe spoločnosti FLP o zaistenie vysokej kvality poskytovaných produktov vznikne na strane zákazníka dôvod na uplatnenie zodpovednosti zo zlého plnenia. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv zo zlého plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

6.2. Chyba produktu, záručná doba

Spoločnosť FLP zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí je bezchybný. Chyba produktu znamená, že predávaný produkt nemá stranami dojednané, výslovne uvedené alebo zvyčajné vlastnosti a/alebo ho nie je možné použiť zvyčajným spôsobom a/alebo nevyhovuje právnym predpisom. Zákazníkovi nenáležia práva zo zodpovednosti za chyby v prípade chyby, pre ktorú je tovar predávaný za zníženú cenu, prípadne za primerané opotrebovanie, pokiaľ je predávaný použitý tovar.

Spoločnosť FLP zodpovedá za chyby produktu, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej lehote. Spoločnosť FLP však nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku opotrebovania hmotnej veci či používanie produktu v rozpore s pokynmi spoločnosti FLP, či v rozpore so zvyčajným spôsobom používania. 

6.3. Spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti spoločnosti FLP za chyby produktov (reklamácia)

Zákazník je povinný produkt po jeho dodaní bez zbytočného odkladania skontrolovať. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od prepravcu prevziať.

Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti FLP chybu produktu ihneď potom, ako takúto chybu zistí. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie spoločnosť FLP odporúča, aby zákazník v prípade reklamácie vyplnil reklamačný list, ktorý obsahuje všetky údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (na stiahnutie tu) a zaslal ho e-mailom alebo poštou spoločne s reklamovaným produktom spoločnosti FLP.

Spoločnosť FLP je povinná o reklamácii rozhodnúť a vybaviť ju bez zbytočného predlžovania. Spoločnosť FLP sa zaväzuje informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od jej uplatnenia. Spoločnosť FLP sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zákazníkom.

6.4. Práva zákazníka zo zodpovednosti spoločnosti FLP za chyby produktov

Ak ide o chybu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie chyby opravou veci, v prípade poskytovanej služby poskytnutie rovnakej služby znova alebo jej doplnenie v riadnej kvalite a kvantite, na primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Zákazník oznámi spoločnosti FLP, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.

Ak ide o chybu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti spoločnosť FLP zákazníkovi uhradenú cenu produktu v súlade s bodom 5.6. týchto Obchodných podmienok.

7) Autorské práva 

Zákazník je povinný pri nakladaní so všetkými produktmi spoločnosti FLP dodržiavať zákon o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon). Zákazník hlavne nie je oprávnený v rozpore s autorským zákonom požičiavať, kopírovať, kópie ďalej predávať ani iným spôsobom šíriť žiadny z produktov a ďalších poskytnutých materiálov spoločnosti FLP. Porušením ustanovenia autorského zákona sa zákazník vystavuje nebezpečenstvu vymáhania náhrady škody a bezdôvodného obohacovania zo strany spoločnosti FLP, v niektorých prípadoch môže takéto porušenie autorského zákona naplniť aj znaky trestného činu.

8) Záverečné ustanovenia

8.1. Platnosť a záväznosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy ohľadom dodávky tovaru a poskytovania služieb zákazníka a spoločnosti FLP.

8.2. Jazyk komunikácie

Pri komunikácii so zákazníkmi v rámci poskytovania služieb bude spoločnosť FLP používať slovenský jazyk

8.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Pokiaľ sa zákazník domnieva, že spoločnosť FLP porušila svoje povinnosti z uzavretej zmluvy, oznámi svoju sťažnosť na e-mailovú adresu flp@flp.sk.
V prípade, že aj napriek vzájomnej snahe Zákazníka a spoločnosti FLP nedôjde k dohode na vyriešení spornej záležitosti, je Zákazník na základe zákona o ochrane spotrebiteľa, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi spoločnosťou FLP a zákazníkom ako Spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia. Na Slovenskej obchodnej inšpekcii má Zákazník možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zákazník môže podať návrh na Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, v spoločnosti FLP prvýkrát. Zákazník môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

8.4. Súhlas a viazanosť zákazníka týmito obchodnými podmienkami

Zákazník zaškrtnutím v objednávke potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 1. Zvláštne ustanovenie o poskytovaní služieb v priebehu epidemiologických opatrení

Vzhľadom na to, že:

 • v súvislosti s epidémiou ochorenia covid-19 môžu byť prijímané protiepidemiologické opatrenia rôzneho časového aj miestneho rozsahu, existenciu týchto opatrení je možné predpokladať, ale ich časový a miestny rozsah nie je dopredu známy (ďalej len „protiepidemiologické opatrenia“).

A ďalej vzhľadom na to, že:

 • sa tieto protiepidemiologické opatrenia týkajú podstatnej časti produktov (služieb) spoločnosti FLP, a to buď plánovaných termínov možného konania skúšok, alebo vôbec možnosti poskytnúť služby bežnou prezenčnou formou, považuje spoločnosť FLP za nevyhnutné upraviť v týchto obchodných podmienkach zvláštne postupy pre prípad, že v dôsledku protiepidemiologických opatrení  nebude možné poskytnúť služby (produkty) v zákazníkom objednanej forme či termíne.

 

Zvláštna časť – Všeobecné podmienky spoločnosti Matilda Blahová – FLP pre využívanie webu elearningflp.sk

1) Produkt elearningflp.sk

1.1.  Čo je elearningflp.sk?

Elearningflp.sk je produktom spoločnosti FLP, ktorý tvorí súbor ukážok testov externej časti maturitnej skúšky určené maturantom, ktorí maturujú z cudzieho jazyka. Obsahom a úrovňou náročnosti sú testy rozdelené na úroveň B1B2. Testy sú pripravené na základe platných učebných osnov a cieľových požiadaviek, teda sú prípravou na maturitné testovanie. Súčasťou súboru testov sú aj testy z cudzích jazykov na úrovni A2. Tieto testy  je možné využiť  ako výstupné testy pre deviatakov ZŠ, prípadne štvrtý ročník osemročných gymnázií. Rovnako ich môžu využiť aj učitelia prvých ročníkov gymnázií, SŠ a SOŠ pri zaraďovaní nových žiakov do skupín na začiatku nového školského roka.

Testy používané v rámci Elearningflp.sk spĺňajú štatistické normy platné na meranie výsledkov vzdelávania. Pri príprave testov spoločnosť FLP stále počíta s možnosťou, že niektorá úloha, ktorá je súčasťou testu, je zaťažená chybou. V takom prípade môže byť úloha z testu vyradená bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na vypovedaciu hodnotu testu ako celku. Vyradenie úlohy tiež neznevýhodňuje účastníkov daného variantu testu oproti účastníkom iných variantov, a to vzhľadom na to, že výsledok testu nie je daný počtom dosiahnutých bodov, ale tzv. harmonizovaným percentilom. Chyby v testoch až do uvedeného počtu úloh teda nie sú chybou tovaru alebo poskytovanej služby. Za chybnú úlohu sa nepovažuje taká, ktorá má viac riešení, a chybnou nie je ani úloha, ktorá obsahuje akúkoľvek chybu, ktorá nemá vplyv na správne riešenie úlohy, resp. dosiahnutý počet bodov.

1.2. Forma predplatného

Prístup na elearningflp.sk je spoplatnený. Testovanie s meraním času v rámci zvolenej úrovne pre jeden test je 4,99€

2) Platba

2.1. Cenu za objednaný test je možné uhradiť platobnou kartou. Platba on-line platobnou kartou – po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti ČSOB. Zákazník zadáva len údaje o svojej platobnej karte, platobná karta musí mať aktivovanú službu platby cez internet. Úspešne urobená platba prostredníctvom platobnej karty je autorizovaná počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena považovaná za uhradenú.

3) Záruka

Spoločnosť FLP ručí zákaznikovi za funkčnosť systému.

Spoločnosť FLP nepreberá zodpovednosť za prípadné nevyužívanie predplatených služieb zo strany kupujúceho, pokiaľ mu vo využívaní  webu elearning.sk nebránia príčiny spôsobené predajcom.

4) Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením Zákona 102/2014 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) týmto informujeme spotrebiteľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu elearningflp.sk pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Ak teda používateľ po úhrade začne využívať elearningflp.sk , nemôže už požiadať o odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej čiastky.Odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej sumy môže používateľ žiadať iba v prípade, že sa od okamihu platby ešte neprihlásil na elearningflp.sk

Vyplnením objednávky na stánke www.flp.sk a uhradením sumy za produkt elearningflp.sk vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.