TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ŽIAKOV ZŠ TEST č. 2

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ŽIAKOV ZŠ TEST č. 2

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ŽIAKOV ZŠ TEST č. 2

Základná škola A2 Angličtina

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni A2 je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Test je zameraný na testovanie komunikačných činností a stratégií počúvania a čítania s porozumením a gramaticko-lexikálnej kompetencie.

Test úrovne A2  pozostáva z troch častí:  

Počúvanie s porozumením (10 položiek)

Gramatika a lexika ( 10 položiek)

Čítanie s porozumením (13 položiek)

Pokyny k úlohám v tomto teste sú formulované v slovenskom jazyku.

Počet testových položiek úrovne A2 je 33 úloh k 6 textom.  Čas na vypracovanie testu je 50 minút. Správna odpoveď v každej z položiek je hodnotená celočíselne 1 bodom. Nesprávna alebo žiadna odpoveď je hodnotená 0 bodmi.

6 €
Kúpiť